“Fish” V013

by Serge Milli.

v013_fishweb v013_2fishweb

 

 

“Fish” V013 by VANDAL NYC.

Mixed media on 12″ by 12″ canvas.

July 2013.

# # # # # # # # #

July 29, 2013